TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Göz önünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik

Yazar on Mar 26th, 2011

Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 9.7.1984, No: 18453

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Yönetmelik, içkili yer bölgelerinin tespiti ile bu bölgelerde açılacak her türlü alkollü içki satışı yapılacak içkili yerlere verilecek izinlerde ve bu yerlerin açılma ve faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması ve uyulması gerekli esas ve usullerle yapılması gerekli iş ve işlemleri düzenler. Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu?nun 7 nci maddesiyle 3 Nisan 1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu?nun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına ve 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu?nun 166, 178 inci, maddelerine ve 8 Haziran 1942 tarihli ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu?nun 19 ncu maddesiyle 5 Ocak 1961 tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu?nun 61 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) İçki: Şarap ve bira gibi hafif alkollü içkiler dahil her türlü alkollü içkileri,

b) Umuma mahsus yer: Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin faydalanmasına açık park,meydan, cadde ve sokak gibi kamuya ait yerleri,

c) Umuma açık yer: Herkesin belli şartlara uymak suretiyle girip çıkabileceği yerleri,

d) İçkili yer: Kadehle içki satılan umuma açık yerleri,

e) İçkili yer komisyonu: Şehir ve kasabalarda içkili yerlerin hangi mıntıkalarda bulunabileceğini tesbit ile yetkili ve görevli komisyonu,

f) İçkili yer bölgesi: İçkili yer komisyonu tarafından içinde içkili yerlerin açılması için tesbit edilen mıntıkaları, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölgelerin Tesbitine İlişkin Hükümler

İçkili Yer Komisyonu

Madde 4- Şehir ve kasabalarda gazino, lokanta, bar, kafeşantan, birahane gibi kadehle içki satacak yerlerin bulunacakları bölgeler, mahallin asayişinden sorumlu bulunan en büyük mülkiye amirinin başkanlığında mahallin en büyük genel

——————

(1) 24.1.1989 gün ve 353 sayılı K.H.K. kapsamına giren işyerleri için 9.3.1989 gün ve 20103 sayılı R. Gazete?de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” e bakınız.kolluk amiri (polis teşkilatının bulunmadığı yerlerde jandarma komutanları),tekel müdürleri veya tekel müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde memurları, sağlık müdürleri veya hükümet tabipleri (bunların bulunmadıkları yerlerde belediye tabipleri bunlar da yoksa sağlık memurları), milli eğitim müdürleri ile belediye ve ticaret odasından gönderilecek birer temsilciden oluşan komisyon tarafından tesbit edilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 5 – İçkili yer komisyonları üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verirler.

İçkili Yer Komisyonu Kararının Yürürlüğe Girmesi

Madde 6 – (Değişik: 26.4.1985 ? 85/9412 K.)

Komisyon tarafından verilen kararlar ve kararlara uygun olarak tanzim edilen ölçekli krokilerin ikişer nüshası; İl merkezleri için İçişleri Bakanlığına diğer şehir ve kasabalar için de Valiliğine gönderilir ve ilgilisine göre, Bakanlığın veya Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.

Kontrol ve Murakabede Kolaylık

Madde 7 – İçkili yer bölgeleri genel ahlak, genel güvenlik ve asayiş durumu gözönüne alınarak genel kolluk kuvvetleri tarafından kolaylıkla kontrol ve murakabe edilecek şekilde tesbit olunur.

Bölge Tesbitindeki Sınırlamalar

Madde 8 – Bölge tesbitindeki sınırlamalarda aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde içkili yer bölgesi tesbit edilemez. İçkili yer bölgesi haricinde ve içkili yer bölgesi tesbit edilmeyen mahallerde içkili yer açılamaz.

b) Hükümet, Belediye, Karakol, Kışla, her derecedeki özel ve resmi bütün öğretim ve eğitim kurumları, öğrenci yurtları, her nev?i sanat müesseseleri, maden ocakları, mabetler, inşaat yerleri,genelevler, spor kulüpleri ve diğer gençlik birlik ve teşekkülleri yakınında içkili yer bölgesi tesbit edilemez. Bu maddede adı geçen sanat müesseselerinin neler olduğu o yerdeki Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinin de üye olarak katılacağı kuruluş şekli 4 üncü maddede yazılı İçkili Yer Komisyonu?nca tesbit edilir.

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamına giren İlköğretim kurumlarına yüz metre

mesafeden daha yakına içkili yer bölgesi tesbit edilemez. Bu Kanun kapsamı dışında kalan öğretim ve eğitim kurumları için belirtilen mesafeden az olmamak üzere, diğer yerler için mahalli şartlara göre ilgili komisyonca belli bir mesafe tayin ve tesbit edilir. İstisnalar

Madde 9 – (Değişik : 26.4.1985 – 85/9412 K.)

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine tabi belgeli turizm işletmeleri ile Turizm mevsimine münhasır olmak ve turizme hizmet ve teşvik niteliği taşımak kayıt ve şartı ile Belediye hudutları dışında kalan yerlerde:

a) İşleten veya işletme yeri itibariyle, kadehle ve açık olarak içki verilmesinde ve satılmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir mahzur bulunmaması,

b) İnşaat tipi ve vasıfları bakımından çevre ve özelliklerine uygun ve her türlü sağlık şartlarını taşıması,

c) Yönetmelikte belirtilen özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili mesafe tahdidine uyulmuş Olmasının tesbiti halinde, Mahallin en büyük Mülki İdare Amiri tarafından kadehle ve açık olarak içki verilmesine ve satılmasına izin verilebilir. Bu şekilde izin verilen yerlerin Genel Güvenlik, Asayiş, Sağlık ve Turizme hizmet yönünden gerekli şartlara uymadıklarının veya kaybettiklerinin tesbiti halinde içki izinleri iptal edilir.

Sağlık Kontrolu

Madde 10 – Mahallin en büyük mülkiye amirleri, kadehle içki satma izni almış bulunan müesseseleri genel sağlık yönünden enaz 15 günde bir defa yetkili sağlık teşkilatı personeline kontrol ettirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçkili Yer İşletme İzni Alma Şekli

Müracaat

Madde 11 – Tesbit edilen içkili yer bölgelerinde kadehle içki satılacak yerlerin açılması için bu yerlerin sahip veya kiracıları varsa ortakları veya yönetim kurulu mahallin en büyük mülkiye amirine bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye açılacak içkili yerin bulunduğu adres tam olarak yazılır. Dilek sahibi?nin ve mevcutsa ortaklarının veya yönetim kurulu üyelerinin üçer adet fotoğrafı, nüfus kâğıdı veya tasdikli sureti eklenir.

Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Yerler

Madde 12 – Açılmak istenen içkili yer, Kat Mülkiyeti Kanunu?na tabi bir binanın, bir veya birkaç bağımsız bölümüne yerleşmiş ise faaliyet başlaması için bu yönetmelikte aranan şartlara ek olarak kat malikleri kurulunun bu faaliyeti tasvip ettiğini gösterir bir belgenin de istenmesi gerekir.

Müracaat Üzerine Yapılacak İşlem ve İzin

Madde 13- 11 inci madde gereğince mahallin en büyük mülkiye amirine verilen dilekçe genel zabıtaya havale edilir. Bu dilekçenin sahip veya sahipleri hakkında her yönden inceleme yapılır.

Açılmak istenen içkili yerin bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olup olmadığı da tesbit edilir. Tahkikat neticesinde zabıta tarafından bir mahzur olmadığı anlaşıldığı takdirde mahallin en büyük mülkiye amiri 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 7 nci maddesi gereğince içkili yerin açılmasına izin verebilir.

Mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından izin verildiği takdirde, Belediye Kanununa tabi iş ve işlemlerin yapılması ve Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsili için, izin belgesi Belediyeye gönderilir ve aynı zamanda tekel idaresine resmen bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kadehle İçki Satılacak Yerlerin Tabi Olacakları Esaslar

Kadehle Her Türlü İçki Satışı

Madde 14 – Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içki kadehle ve açık olarak, kanunlarla belirli istisna hükümleri saklı kalmak üzere, sadece içkili yer işletme izni alan lokanta, gazino ve benzeri yerlerde verilebilir ve satılabilir.

Bu yerler dışında açıkta ve umuma mahsus yerlerde kadehle ve açık olarak içki verilmesi veya satılması yasaktır.

Korunması Gerekenler

Madde 15 – (Değişik: 5.10.1984 ? 84/8631 K.)

İçkili yerlerde;Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin (a) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, 18 yaşından aşağı çocukların yanlarında ebeveynleri, velileri veya vasileri olsa bile içeri alınması ve 18 yaşından aşağı gençlere her çeşit alkollü içki verilmesi yasaktır.18 yaşından aşağı çocuklar ancak, yanlarında ebeveynleri veya velileri olmak, kendilerine içki servisi yapılmamak ve içki verilmemek şartı ile, (bar, pavyon, meyhane ve emsali yerler hariç) nitelikleri mahallin en büyük mülkiye amirince tayin ve tespit edilecek içkili yerlere girebilirler.

Belediyelerin Yetkileri

Madde 16 – Bölgenin sosyo – ekonomik turistik ve kültürel yapısı ile mahalli örf ve adetlere göre içkili yerlerin;

a) Açık ve kapalı bulunacağı saatler,

b) Sınıfları ve vasıfları,

c) Umuma mahsus yerlere göre durumları ve dış görünüşleri,

İle tabi olmaları ve uymaları gereken diğer şartlar, mahallin en büyük zabıta amirinin görüşü ve en büyük mülkiye amirinin muvaffakatı üzerine belediyelerce tayin ve tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Değişiklikleri

Madde 17 – 21/5/1949 gün ve 7212 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan “Şehir ve Kasabalarda 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu?nun 7 nci maddesine,Umumi Hıfzıssıhha Kanunu?nun 166, 178 nci, 1580 Sayılı Belediye Kanunu?nun 15 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu?nun 19 uncu, 305 sayılı Tedrisatı iptidaiye Kanunu?nun 14 üncü maddelerine göre İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esasları Gösterir Yönetmelik” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE – Halen, yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre izinli olarak faaliyette bulunan içkili yerler dışında, açık olarak şarap ve ira gibi hafif alkollü içkileri satan umuma açık yerler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde içkili yer işletme izni almak zorundadırlar.

Bu süre sonunda içkili yer işletme izni almaksızın şarap ve bira gibi hafif alkollü içkileri satan umuma açık yerler, izinsiz açılmış içkili yer sayılarak haklarında Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu?nun 7 nci maddesinin son fıkrasına göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kaynak

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/mev/mev_yon/ickili_yerlere_verilecek.pdf

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.