TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

MUTFAK YONETIMI

Yazar on Eki 11th, 2008

Yönetim
Belirli amaçlara ulaşabilmek için işletmenin sahip olduğu kaynakların, insan unsuru tarafından uyumlu, anlamlı ve etkili şekilde bir araya getirilmesidir.
İşletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak faaliyetlerin, koordineli bir şekilde insan unsuru tarafından ve insanlarla beraber yürütülmesidir.
Bir işletmede amaçlara ulaşmak için işbirliği yapmak ve çalışmaların amacın doğrultusunda düzenlenmesidir.
Yönetim kavramı eskilere dayanmakla beraber, modern alanlarda bilimsel yönetimin incelenmeye başlanması 1900?lü yılların başlarında Frederich W. Taylan ve Henri Fayal tarafından gerçekleştirilmiştir.
Yönetim, işletmelerin değişik amaçlarını gerçekleştirmek için insan gruplarının işbirliği içinde yaptığı sistemli düzenlemelerin sağlanmasıyla gerçekleşen bir süreçtir.
Otel İşletmeciliğindeki Yönetim Faaliyetlerinin Özellikleri
1) Yönetim Amaca Yönelik Bir Faaliyettir.
Yönetim, bir amaca ulaşmak, belirlenen hedefleri gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmak için yapılan bir faaliyettir.
Yönetimin başarısı, bu amaçlara ulaşmada ve gerçekleştire bilmedeki durumu ile ölçülür.
2) Yönetim Bir Grup Faaliyetidir.
Yönetim faaliyeti, birden fazla kişilerin var olduğu durumlarda söz konusudur. Tek kişinin yaptığı faaliyet ekonomik fayda sağlamaya yönelik faaliyettir.
3) Yönetim İnsanlara Yönelik Bir Faaliyettir.
Yönetimde insanın insanla olan ilişkileri söz konusudur. Turizm sektöründe, diğer işletmelerden farklı olarak, yönetim kademesi, hem çalışanlarıyla hem de, hizmet satın almak için gelen konuklarla yakından ilgilenmek durumundadır.

4) Yönetim İş Bölümü Ve Uzmanlaşma Faaliyetidir.
Yönetimde, öğütsel faaliyetler, çalışanların yeteneklerine uygun bölümlere ayrılmalı ve bu bölümlerde uzmanlaşarak iş verimliliğinin artırılması sağlanmalıdır.
Turizm sektöründe, faaliyetler ve görevler iyi bir şekilde sınıflandırılarak çalışanların yeteneklerine en uygun şekilde iş bölümü yapılarak dağıtılırsa yönetimin başarısı da artacaktır.
5) Yönetim Bir Koordinasyon Faaliyetidir.
Yönetimde çalıştırmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bölümler arasında koordinasyonun sağlanması gerekir.
Turizm sektöründe, bir bölümde çalışan iş görenler, yaptıkları işin, işletmenin ortak amacına katkısını daha iyi anladıkları taktirde en iyi koordinasyon yapılıyor demektir.
6) Yönetim Yetki Ve Sorumluluk Faaliyetidir.
İşletmede görev yapan iş görenlerin kendi istekleriyle uyumlu bir biçimde çalışmaları çok zor olduğu için yöneticiler bu konuda çalışanları isteklendirmek için yetki kullanmak durumundadırlar.
İşletme yöneticilerinin hedeflerine ulaşabilmeleri çeşitli yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesini gerektirir.
Yönetim fonksiyonları birbirini izleyen, süreklilik gösteren ve birbiriyle yakından ilişkili unsurlardır.
Yöneticiler, yönetim fonksiyonlarının koordinasyonunu üstlenirler.
Yönetim süreci, temel olarak dört sorunun cevaplandırılmasına çalışır.
Bunlar;
1) İşletmenin amaçları nelerdir? Hangi olaylar işletme amaçlarını etkileyebilir? İşletmenin amaçlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyulan program ve faaliyetler nelerdir?
2) İşletme amaçlarına ulaşabilmek için, eldeki insan ve fiziki kaynakların ne şekilde düzenlenmesi gerekir?
3) Belirlenen amaçları gerçekleştirmek için gereken liderlik faaliyetleri nelerdir?
4) Planlanan amaçlar ile gerçekleştirilen sonuçlar ne şekilde karşılaştırılacaktır.
İşletmenin başarıya ulaşması, bu fonksiyonların bir plan ve ahenk içinde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu görevler yerine getirilirken çalışanların özendirilmesine büyük bir önem verilmelidir.
1) Plânlama: Planlama en geniş şekliyle geleceğin tahmin edilmesidir. Planlama sırasında işletme amaçlarının açık ve gerçekçi şekilde belirlenmesi gerekmektedir. İşletme, geçmişini ve bu günkü durumunu iyi bilmelidir.
Planlama, amaçların belirlenmesi ve belirlenen amaçlara nasıl, nerede, ne zaman ve ne şekilde ulaşacağı ile ilgili faaliyetler olarak ifade edilebilir.
Planlamanın gayesi turizm işletmesinin belirlenen amaçlarının hangi bölümlere ayrılacağının ve hangi yollardan hedefe ulaşacağının tespit edilmesidir.
2) Örgütleme: Belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmek için işletmenin sahip olduğu beşeri ve diğer kaynaklarını bir faaliyetler sistemi içerisinde birleştirilmesi ve düzenlenmesidir.
3) Yönetme: Yöneticilerin aslarına emir vermesi yada diğer yollarla ne yapmaları gerektiğini anlatmalarıdır.
4) Denetim: Belirlenen amaçlar ile gerçekleşen sonuçların karşılaştırılmasıdır.
Turizm işletmelerinin amacı sadece ön görülen faaliyetleri yürütmek mal ve hizmet üretmek değildir. Bu işlemleri rasyonel şekilde gerçekleştirmek ve en az giderle üretimi yapmak ve optimal (ekonomik) bir getiriyi sağlamaktır.
Yöneticilerin, iş görenlerinin davranışlarını yorumlaması bu yorumlamanın sonuçlarına göre onları motive edecek modeller ve uygulamalar geliştirmesi gerekmektedir.
Motivasyon, çalışanların yaş guruplarına, cinsiyetlerine ve bölümlere göre değişebilmektedir.
Motive edilmiş bir kişi, bir ihtiyacını karşılayacak şekilde davranır.
Otel Çalışanlarını Aşağıdaki İş Faktörleri Motive Eder.
* İyi ücret
* Güvenlik
* Fırsat
* İyi çalışma şartları
* Ödül-ceza sistemi
* Disiplin
* Uygun iletişim ortamının sağlanması
İyi bir yönetici, çalışanlarında yüksek bir performans için ne tür bir ödüllendirme ve teşviklerde bulunması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır.
Yönetici bu bilgileri kullanarak iş görenlerin gayretlerini kolaylıkla işletme amaçları doğrultusuna yönlendirebilir.

Ders Ögretmeni:Sevgi GÖKTEPE

Aslıhan KOBAZA
KAYNAK
Turizm Meslek Liseleri İçin Uygulama Kitabı

Mutfak

atauni öğrencileri

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.