TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

Yazar on Oca 5th, 2009

Madde 1- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Staj Yönetmeliği ile Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin 16. maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Amaç
Madde 2- Stajın/Uygulama Gezisinin amacı, öğrencilere turizm işletmelerindeki uygulama ve yenilikleri tanıma, bilgi ve becerilerini geliştirme ve turizm sektöründe kendilerine kolay bir istihdam fırsatı yaratma olanağı sağlamak ya da yardımcı olmaktır.

Kapsam
Madde 3- Bu Yönerge Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin turizm işletmelerindeki Stajı/ Uygulama Gezisini düzenler.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen:

Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesini,
Yüksekokul : Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu,
Yönetim Kurulu : Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
Müdür : Yüksekokul Müdürünü,
Bölüm : Yüksekokulda eğitim öğretim faaliyetinde bulunan bölümleri,
Staj Yeri : Öğrencinin staj yaptığı yurt içi ve yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşunu,
Staj Komisyonu : Yüksekokul Müdürü ya da görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında ve her bölümün staj koordinatörünün katılımından oluşan, staj tarihini belirleyen, staj çalışmalarını düzenleyen ve değerlendiren komisyonu,
Staj Koordinatörü : Yüksekokulda görevli öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürünce görevlendirilen ve görevlendirildiği bölümdeki Staj/Uygulama Gezisi ile ilgili her türlü işin koordinesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu ve yetkili olan kişiyi,
Staj Denetçisi : Staj yerini, staj yapan öğrenciyi denetleyen, değerlendiren Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Staj Koordinatörü ya da Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği kişi ya da kişileri,
Staj Dönemi : Yüksekokulun belirleyeceği tarihte başlayıp kesintisiz 60 takvim gününden oluşan dönemi,
Uygulama Gezisi : Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerinin Uygulama Stajı yerine en az 30 gün yapmak zorunda oldukları Türkiye Turunu,
Rehber Öğretim Elemanı : Yüksekokul Müdürünce Rehberlik belgesine sahip ve en az 5 yıl meslek tecrübesi olanlar arasından görevlendirilen, Uygulama Gezisinde gezi yerleri hakkında bilgi veren, öğrencilere rehberlik uygulaması yaptıran ve değerlendiren kişiyi ,ifade eder.

Staj Süresi ve Aşamaları
Madde 5- Yüksekokuldaki her öğrenci için zorunlu olan staj, ?Tanıma Stajı? ve ?Uygulama Stajı/ Uygulama Gezisi? olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Tanıma Stajı: Öğrencilerin, staj yerinin her bölüm ve kademesinde iş disiplinini ve çalışma düzenini öğrenmelerine yardımcı olmaya yöneliktir. Tanıma stajı ikinci yarıyılın sonunda başlar ve kesintisiz yapılır. Tanıma stajına 2547 sayılı Yasanın 5. maddesinin (i)bendindeki dersler hariç birinci ve ikinci yarıyıllardaki dersleri alıp, devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler katılır. Bu staja katılmayan, tamamlayamayan veya başarısız sayılan öğrenci beşinci ve altıncı yarıyıllardan ders alamaz ve ikinci aşama stajına/uygulama gezisine geçemez. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.
Uygulama Stajı/Uygulama Gezisi: Öğrencilerin, seçtikleri programla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, bunları uygulamalarına ve yenilikleri öğrenmelerine yöneliktir. Uygulama Stajı /Uygulama Gezisi altıncı yarıyılın sonunda başlar ve kesintisiz yapılır. Uygulama Stajı/Uygulama Gezisi?ne ilk altı yarıyıldaki dersleri alıp devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler katılır. Bu Staja/Uygulama Gezisine katılmayan, tamamlayamayan veya başarısız sayılan öğrenci yedinci ve sekizinci yarıyıl derslerini alamaz. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

Staj Yeri ve Süresi
Madde 6- Öğrenciler stajlarını, Yüksekokul Staj Komisyonunun belirleyeceği ve mesleklerinin uygulandığı yurt içi veya yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yaparlar. Stajın başlamasından en az iki hafta önce staj yerleri duyurulur. Ancak, Staj Komisyonu aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmak koşuluyla öğrencilerin kendi bulduğu işyerlerinde de staj yapmasına izin verebilir.
Staj yeri olarak kabul edilebilecek yerler şunlardır:
a) Turistik işletme belgeli iki, üç, dört, beş yıldızlı konaklama tesisleri ve tatil köyleri,
b) Turistik işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri ile eğlence yerleri vb. işletmeler,
c) A grubu belgeli, geçici A ve B grubu belgeli seyahat acentaları ile rehberlik servisleri,
d) Kapalı ve açık müzeler ve ören yerleri,
e) Üniversite ve Yüksekokulun birim ve tesisleri,
f) Staj Komisyonunun belirleyeceği diğer yerler.
Staj Komisyonunun belirlediği yerlerden olmak ve yukarıdaki özelliklerden birine sahip bulunmak koşulu ile öğrencinin hangi işyerinde staj yapacağına Staj Komisyonu adına Staj Koordinatörü karar verebilir. Staj Koordinatörünün olurunu almadan öğrenci staj yerini belirleyemez ve staj yerini değiştiremez. Olur almadan yapılan staj hiç yapılmamış sayılır.
Uygulama Gezisi, Staj Komisyonunun belirleyeceği yerlere, belirleyeceği tarihlerde, güzergahta ve programda Staj Koordinatörünün yönetiminde yapılır.

Madde 7- Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri Staj Komisyonunca belirlenir ve staj kesintisiz devam eder.
Konaklama İşletmeciliği Bölümünde Tanıma ve Uygulama Stajı her bir staj aşaması için 60 takvim günüdür. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümünde ise Tanıma Stajı 60 takvim günü olup, Uygulama Stajı en az 30 günlük ?Uygulama Gezisi (Türkiye Turu)?olarak yapılır. Bu turun giderleri öğrenci tarafından karşılanır.

Devam Zorunluluğu
Madde 8- Staja/ Uygulama Gezisine devam zorunludur. Geçerli özürler nedeniyle devam edilemeyen günler, telafi edilmek koşuluyla, staj süresinin % 10?unu geçemez. Her ne sebeple olursa olsun devam zorunluluğunu yerine getirmeyen veya başarısız sayılan öğrenci Stajını/ Uygulama Gezisini, takip eden Staj/Uygulama Gezisi dönemlerinde tekrar eder. Ancak, bu durumda da bu Yönergenin 5. maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 9- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin 20. maddesinde belirtilen özürlerin gerçekleşmesi durumunda Staj /Uygulama Gezisi bir sonraki döneme ertelenebilir. Ancak, bu durumda da 5. madde hükümleri uygulanır.

Stajın/ Uygulama Gezisinin Uygulanması
Madde 10: Öğrenciler Staja/Uygulama Gezisine başlamadan önce Staj/Uygulama Gezisi belgelerini almak, uygun şekilde ve zamanında düzenleyerek ilgili makam veya kurumlara teslim etmek zorundadırlar.
Staj/Uygulama Gezisi belgeleri şunlardır:
Staj Formu 1 (Staj Yeri Uygunluk Formu): Öğrencinin staj yapacağı işyerinin Staj Koordinatörünce uygun olduğunu bildiren belgedir. Öğrenci staj yapacağı işyerinin uygun olup olmadığını onaylatmak üzere bu formun da içinde bulunduğu staj dosyası ile Staj Koordinatörüne başvurur. Staj yeri Staj Koordinatörünce uygun görüldüğünde, form onaylanarak Staj Koordinatörü tarafından staj bitimine kadar saklanır. Staj yeri uygun görülmediği takdirde öğrenci uygun başka bir staj yeri bulur. Staj Yeri Uygunluk Formu örneği bu Yönerge ekinde verilmiştir.
Uygulama Gezisinde Staj Yeri Uygunluk Formu yerine ?Uygulama Gezisi Başvuru Formu? düzenlenir. Öğrenci, Uygulama Gezisine katılmasının uygun olup olmadığını onaylatmak üzere bu formun da içinde bulunduğu staj dosyası ile Staj Koordinatörüne başvurur. Öğrencinin Uygulama Gezisine katılımı Staj Koordinatörünce uygun görüldüğünde, form onaylanarak Staj Koordinatörü tarafından staj bitimine kadar saklanır. Uygulama Gezisi Başvuru Formu bu Yönerge ekinde verilmiştir.

Staj Formu 2 (Staj Öneri Yazısı): Staj yeri, Staj Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra Yüksekokul Müdürlüğünce Staj Koordinatörü tarafından öğrencinin staj yapacağı işyerine staj önerisi için yazılan yazıdır. Bu yazı iki örnek olarak düzenlenir ve bir örneği öğrenci aracılığı veya posta ile staj yeri yetkilisine gönderilir. Bir örneği Staj Koordinatörü tarafından staj bitimine kadar saklanır. Staj Öneri Yazısı örneği bu Yönerge ekinde verilmiştir.

Staj/Uygulama Gezisi Formu 3 (Staj Değerlendirme Formu): İşyeri Yetkilisi/ Rehber Öğretim Elemanının, Staj Denetçisinin ve Staj Koordinatörünün değerlendirmelerini içeren belge olup, üç bölümden oluşur. Birinci bölüm, İşyeri Yetkilisi/Rehber Öğretim Elemanının;, ikinci bölüm, Staj Denetçisinin stajyer öğrenci hakkındaki değerlendirmelerini içerir. Üçüncü bölüm ise öğrencinin stajında başarılı olup olmadığını gösteren kısım olup, Staj Koordinatörü tarafından doldurulur. Staj Değerlendirme Formu örneği bu Yönerge ekinde verilmiştir.

Öğrencilerin Uyacakları Kurallar
Madde 11- Öğrenci, Staj/ Uygulama Gezisi süresince staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, gezi ilkelerine ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır. Aksine hareket eden öğrenciler hakkında adı geçen Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Stajın / Uygulama Gezisinin Denetlenmesi Ve Değerlendirilmesi
Madde 12- Yüksekokul, stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli denetimleri yapar. Öğrenciler Staj/Uygulama Gezisi süresince Yüksekokulun uygun gördüğü sıklıkta Staj Denetçisi tarafından denetlenir. Staj denetçisi; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Staj Koordinatörü ya da Yüksekokul Müdürünün görevlendireceği kişi ya da kişilerdir.

Madde 13- (Değişik: 25.12.2001-2001/15-IV md.) Stajın/Uygulama Gezisi?nin değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.
Stajın/ Uygulama Gezisinin değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır.
İşyeri Yetkilisi/Rehber Öğretim Elemanı, stajını tamamlayan öğrencinin staj sırasındaki bilgi ve beceri düzeyini, gözlem ve görüşlerini dikkate alarak Staj Değerlendirme Formunun birinci bölümünde kendilerine ayrılan kısımdaki ?Aldığı Puan? hanesine 100 (yüz) üzerinden uygun gördüğü notu yazarak formun ilgili bölümünü imzalar. İşyeri Yetkilisi bu formu ?GİZLİDİR? kaydıyla taahhütlü olarak posta ile veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile Staj Koordinatörüne gönderir.
Rehber Öğretim Elemanı ise bu formu doğrudan Staj Koordinatörüne teslim eder.
Staj Denetçisi, Staj Koordinatörüne gelen bu formu alarak Staj veya Uygulama Gezisi sırasında yaptığı denetleme sonucunu, Formun ikinci bölümünde kendisine ayrılan haneye puan olarak yazarak ve ilgili bölümünü imzaladığı formu Staj Koordinatörüne teslim eder.
Staj Koordinatörü;  Staj Denetçisinden teslim aldığı Staj Değerlendirme Formunun birinci bölümündeki İşyeri Yetkilisi/Rehber Öğretim Elemanı tarafından verilen puanın %50?sinden oluşan ağırlıklı puan ile formun ikinci bölümündeki Staj Denetçisi tarafından verilen puanın %50?sinden oluşan ağırlıklı puanı toplayarak formun üçüncü bölümündeki ?Öğrencinin Staj Başarı Notu? hanesine yazar, sonucu BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak belirler ve kendisine ait kısmı imzalar.
Öğrencinin Staj/Uygulama Gezisi?nde başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması zorunludur. Staj/Uygulama Gezisi değerlendirme sonuçları BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak belirtilir.

Yürürlük
Madde 14- Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 2001?2002 eğitim öğretim yılı başından itibaren geçerli olup Yüksekokulun bundan önceki Staj Yönergelerini yürürlükten kaldırır.

Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Geçici Madde 1- Halen eğitim-öğretimi devam eden öğrencilerin bu Yönergeye intibakları, Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
STAJ YERİ UYGUNLUK FORMU
(Öğrenci Tarafından Doldurulacak)
…./…./20?

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü
?????????????. Bölümü Staj Koordinatörlüğü?ne
KUŞADASI

TANIMA/UYGULAMA STAJ?ımı uygun görülmesi halinde aşağıdaki işyerinde yapmama müsaadelerinizi arz ederim.
Öğrencinin İmzası

ÖĞRENCİNİNAdı, Soyadı :…………………………………………………………………………….
Numarası :…………………………………………………………………………….
Bölümü ve sınıfı :…………………………………………………………………………….
Adresi :…………………………………………………………………………….
Önceki yıllarda veya TANIMA STAJ?ında çalıştığım işyerlerinin adı ve adresi
Adı Adresi
1. ……………………………………………………2. ……………………………………………………3. ……………………………………………………4. …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..???..
TANIMA/UYGULAMA STAJ?ımı yapmak istediğim işyerinin:
Adı veya Ünvanı :………………………………………………………………………………………..
Niteliği :………………………………………………………………………………………..
Adresi :………………………………………………………………………………………..
Telefonu :………………………………………………………………………………………..

Öğrencinin yukarıdaki işyerinde STAJ?ını yapması uygundur.
…../…../20?Staj KoordinatörüAdı-Soyadıİmza

 

Yorum Yapın

Önemli not : Yorumunuz denetim için bekliyor.. Yazıya uygun olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.